Tilbake

Helse

Videreutdanning innen sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke mennesker i kommunehelsetjenesten

Innhold i studiet
Pasientgrunnlaget i kommunehelsetjenesten, både i sykehjem, sykestuer og hjemmesykepleien har endret seg sterkt de siste 25 årene. Mennesker som tidligere fikk pleie og medisinsk behandling på sykehus, får nå pleie og behandling i sitt eget hjem eller på sykehjem. Samtidig har liggetiden på sykehus blitt kraftig redusert de siste årene. Det er behov for mye god og kvalifisert oppfølging etter utskriving fra sykehus. Samhandlingsreformen tar sikte på å formalisere og videreføre utviklingen som er igang.

Sykepleierutdanning

Innhold i studiet

Sykepleierutdanningen inneholder mange fagområder. Hovedfaget sykepleie vil ta studentene inn i ulik forståelse av hva sykepleie er og kan være, sykepleiefagets historie, kroppens uttrykk og grunnleggende sykepleie ved sykdom, skade eller livsplager, lovgiving, filosofi, vitenskapsteori, forskning og forskningsmetode. I tillegg inneholder studiet flere fag innen naturvitenskapen.

Abonner på RSS - Helse